28 °c
Montana

Защита на авторско съдържание

Съгласно разпоредбите на Общностното право и постоянната практика на СЕО спорът за нарушение на авторско право е от гражданско правен порядък.

В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин, моля да ни известите във възможно най-кратки срокове.

Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права е било използвано неправомерно от нас, моля изпратете следната информация на имейл admin@montana-live.tv:

Заявление за извършени нарушения може да подадете във формата:

Защита на авторско съдържание - Montana Live TV

Защита на авторско съдържание

Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права е било използвано неправомерно от нас, моля споделете.

 

Ние се стремим единствено да публикуваме новини, факти, сведения и данни, които не попадат под ударите на закона:

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2. музикални произведения;
3. сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4. филми и други аудио-визуални произведения;
5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9. графично оформление на печатно издание;
10. (нова – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2) Обект на авторското право са също:
1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
Изключения
Чл. 4. Не са обект на авторското право:
1. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;
2. идеи и концепции;
3. фолклорни творби;
4. новини, факти, сведения и данни.

Защита при неправомерно разпространение на снимки

ВАЖНО!!! Когато сами сме разпространили снимките си в публичното пространство, тяхното „споделяне“ от други хора не е неправомерно.

: 0
Първо новините от деня! Първо новините от деня!